รายงานตัว90วัน

รายงานตัว90

การรายงานตัว90วัน เป็นหน้าและความรับผิดชอบของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติพม่ากัมพูชา และ ลาว คนต่างด้าวต้องรายงานตัวแจ้งที่พักต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามมาตรา 37(5)  แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

3วิธี รายงานตัว90วัน

 1. คนต่างด้าวสามารถมารายงานตัวด้วยตัวเอง
 2. คนต่างด้าวสามารถหมายอํานาจให้ผู้อื่น เช่นนายจ้าง หรือ บริษัทที่ให้บริการยื่นแทนได้
 3. คนต่างด้าวทํารายงานตัวผ่านช่องทางไปรษรีย์ลงทะเบียน (ไม่แนะนํา อาจเกิดความล่าช้าทําให้เกิดค่าปรับ หรือ เอกสารสูญหาย

ข้อ5 ควรรู้เกี่ยวกับการ รายงานตัว90วัน

 1. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน
 2. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้หลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด
 3. กรณีการรายงานตัวเกินกำหนดต่างด้าวต้องรีบดำเนินการเปรียบเทียบค่าปรับ 2,000 บาท
 4. กรณีคนต่างด้าวออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดรายงานตัว 90 วัน เมื่อเข้ามาในประเทศอีกครั้งให้ดำเนินการรายงานตัวใหม่ทันที
 5. คนต่างด้าวที่มีวีซ่าครบกำหนดควรต่อวีซ่าและรายงานตัวในทันที

เอกสารยื่นประกอบรายงานตัวด้วยตัวเอง

 1. หนังสือเดินทาง  (Passport) ตัวจริง
 2. ใบขาออก ตม.6 (TM6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มตม 47  ลงชื่อพร้อมลายเซ็น

สถานที่รับแจ้ง

 1. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ( ตั้งอยู่ใน: อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ที่อยู่: ศูนย์ราชการเจ้งวัฒนะ ในอาคารรัฐประศาสนภักดีB 120 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 02 141 9889)
 2. ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2209-1100 ต่อ 1004 แฟกซ์ 0-2209-1193
 3. สำหรับต่างจังหวัด แจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านช่องทางไปรษณีย์

 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก, หน้าสำเนาวันเดินทางครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 2. สำเนาหน้าหลังใบขาออกตม 6 (TM6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มตม 47  ลงชื่อพร้อมลายเซ็น
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาทจ่าหน้าซองที่อยู่ของคนต่างด้าวเพื่อจัดส่งใบรายงานตัว ตม 47 กับคืนให้กับคนต่างด้าว
 6. จัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1-5 (ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย)

หมายเหตุ

กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน ไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งไปรษณีย์ได้ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองและเสียค่าปรับจำนวน 2,000 บาท หากถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท ทุกครั้งที่ต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเมื่อเดินทางกลับเข้ามาให้เริ่มนับ 90 วันใหม่ทุกกรณี

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *