ศูนย์CI ชลบุรี ถ่ายพาสปอร์ตCI เล่มใหม่

ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร-อนุญาตให้ทำงาน-ชลบุรี

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จังหวัดชลบุรี

จุดประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบวันนัดเข้าศูนย์ฯ และรับบัตรคิวนายจ้าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี)
-ใบเสร็จคำาธรรมเนียมเล่ม (/ (ใบเสร็จนัดหมาย 7 – 11) พร้อมสำเนา ตามวันนัด

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทำงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี)
กรณีต่อใบอนุญาตทำงานมาแล้ว

-ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนา (บัตรชมพู หน้า – หลัง)

กรณียังไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน

– แบบ บต.50 พร้อมเอกสารแนบ อ.1 และรูปถ่ายแรงงาน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีฟ้า

หรือน้ำเงิน)

-เตรียมค่ายื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 900 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท (ไม่รับเงินสด)” กรณีนายจ้างไม่มาติดต่อด้วยตนเองต้องมอบอำนาจ

ตรวจสอบเอกสารทางการเมียนมา และรับบัตรคิวต่างด้าว (ทางการเมียนมา)
-ใบเสร็จคำาธรรมเนียมเล่ม CI (ใบเสร็จนัตหมาย 7 – 11) พร้อมสำเนา ตามวันนัด

– สำเนาเอกสารนายจ้าง 1 ชุด

– พาสปอร์ตวีย่า พร้อมสำเนา

-สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรชมพู หน้า – หลัง)

– สำเนาบัตรประชาขนคนต่างด้าว

– รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน)

ชำระค่าธรรมเนียมตรวจ ATK (450 บาท)

จุดที่ 1 ตรวจ ATK

รอตรวจ ATK > ตรวจ ATK > รอผสตรวจ ATK

จุดที่ 2 ออกเอกสารรับรองบุคคล CI (ทางการเมียนมา)

รับแบบฟอร์ม > กรอกแบบฟอร์ม > รอตรวจสอบ Biometric
ตรวจสอบ Biometric > เก็บข้อมูลแรงงาน > ออกเล่ม CI> ออกสมาร์ทการ์ด

จุดที่ 3 ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตทำงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี)

กรณีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีคำธรรมเนียม
กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ คำยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 400 บาท/ครั้ง

กรณีออกใบอนุญาตทำงานใหม่ ค่ายื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
ฉบับละ 900 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ชำระผ่านบัตรเดบิต (ฟรีค่าธรรมเนียม) บัตรเครดิต

(ค่าธรรมเนียม 0.90%) หรือสแกน QR CODE (ไม่รับเงินสด)

จุดที่ 4 ตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (VISA) (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดซลบุรี)

ตรวจสอบประวัติบุคคลต่างด้าว
– หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประหับ

– แบบพอร์ม ตม.7 (กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่าย)

– สำเนาใบอนุญาตทำงาน / ใบรับคำขอ พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

– สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา (บุคคลธรรมดา)

– หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนน้ายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา (นิติบุคคล)

แผนที่ถ่ายพาสปอร์ตCIชุลบรี

บทความ

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *