เงื่อนไขการ เปลี่ยนนายจ้าง MOU

เงื่อนไขการ-เปลี่ยนนายจ้าง-MOU

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปลี่ยนนายจ้างจากปรกติ แรงงานต่างด้าวต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30วัน และระยะเวลา 30วันไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ทัน

จึงจําเป็นต้องกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ของคนต่างด้าวโดย คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเดินทางเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับ

รัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างหรือทํางานกับนายจ้างรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้

มีผลใช้บังคับจนถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ดําเนินการ ดังนี้

จากเดิมเปลี่ยน-นายจ้างภายใน-30วัน-เป็น-60วัน

1. กรณีคนต่างด้าวออกจากงานก่อนครบกําหนดสัญญาจ้างที่ทําไว้กับนายจ้างตามมาตรา 43
หรือมาตรา 46 จะทํางานกับนายจ้างรายใหม่ได้ต่อเมื่อคนต่างด้าวมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51
และต้องทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลิกทํางานกับนายจ้างรายเดิม ทั้งนี้
ให้นายจ้างรายใหม่วางหลักประกันตามมาตรา 52

2. กรณีคนต่างด้าวทํางานจนครบกําหนดตามสัญญาและประสงค์จะทํางานกับนายจ้างรายใหม่
ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ให้คนต่างด้าวทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 60วันนับแต่วันที่เลิกทํางาน
กับนายจ้างรายเดิม

3. ในระหว่างที่ใบอนุญาตทํางานที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2562 ยังไม่สิ้นอายุ หากคนต่างด้าวออกจากงานก่อนครบกําหนดสัญญาจ้าง
จะต้องทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 60วันนับแต่วันที่เลิกทํางานกับนายจ้างรายเดิม โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51 และยกเว้นให้นายจ้างรายใหม่ ไม่ต้องวางหลักประกันตามมาตรา 52

สรุป

แรงงานต่างด้าวที่แจ้งออกจากนายจ้างเก่าเพื่อเข้านายจ้างใหม่ ใบแจ้งออกจากเดิม 30วัน เพิ่มเป็น 60วัน เงื่อนไขนี้ ได้ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *