บริการ ขอ Namelist ลาว เพื่อต่อใบอนุญาตทํางาน

Name list ลาว

บริษัทธีร์ทวี เซอร์วิส เราให้บริการต่ออายุใบอนุญาติทํางานให้กับแรงงานสัญชาติลาว สําหรับแรงงานลาวที่มีใบอนุญาตทํางานถึงวันที่ 13-2-66 ที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทํางานให้ถึงวันที่ 13-2-68 สามารถต่อได้แล้ววันนี้ เริ่ม 17-10-65 โดยแรงงานต้องมีใบเนมลิส จะต่ออายุได้

ตัวอย่าง Name list ลาว

ตัวอย่าง Namelist loas

ค่าบริการขอ เนมลิส ลาว

ค่าบริการ คนละ 3,900 บาท

ค่าบริการคนละ 3900 บาท

เอกสารนายจ้าง – นิติบุคคล
-หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นชื่อ+ประทับตรา จำนวน 1 ชุด
-สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ จำนวน 1 ชุด
เอกสารนายจ้าง – บุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1ชุด
เอกสารชาวลาว
***สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นๆ เช่น ใบเกิด อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง+เสื้อคอปก จำนวน 1 รูป
-สำเนา passport ทุกหน้า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
Line ติดต่อ คุณทวี

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศทางการลาว

เรียน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

ตามผลการหารือระหว่างธิบดีกรมการจัดหางาน กับอธิบดีกรมการจัดหางาน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ทางการลาวขอความร่วมมือกรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง/

สถานประกอบการ และแรงงานลาว ทราบถึงการเข้ามาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) ของคณะ

ผู้แทนทางการลาว และการเตรียมเอกสารประกอบการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) นั้น

กรมการจัดหางานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานลาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แรงงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนได้รับ

ความคุ้มครองตามสิทธิที่พึงจะได้รับ จึงขอให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานลาว

ได้ทราบข้อมูลการเข้ามาดำเนินการอนุมติบัญชีรายชื่อ (Name List) ของคณะผู้แทนทางการลาว และการเตรียม

เอกสารประกอบการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ประกาศกรมการจัดหางาน ครั้งที่2

ประกาศกรม

ด้วยกรมการจัดหางาน ได้รับการประสานงานจากคณะผู้แทนทางการ สปป.ลาว
ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานลาวตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะยืนขอรับอนุญาตทำงานและขอตรวจลงตรา
อนุญาตให้อยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราว (Visa) ต้องมีเอกสารบัญชีรายชื่อ (Name Lisl) เป็นเอกส’าร
กรมการจัดหางานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานลาวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างกัน รวมทั้งเป็นไปตามผลการหารือ
ระหว่างทางการไทยและทางการ สปป.ลาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแรงงานลาว
ในประเทศไทย จึงขอให้สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานลาวที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ทราบว่าทางการ
สปป.ลาว ขอให้แรงงานลาวตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะยื่นขอรับอนุญาตทำงานและขอตรวจลงตราอนุญาต
ให้อยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราว (Visa) ต้องมีเอกสารบัญชีรายชื่อ (Name List) ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว เพื่อให้แรงงานได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตทำงานของ สปป.ลาว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลในการติดตามและคุ้มครองแรงงานดังกล่าว และนำเอกสารบัญชีรายชื่อ
(Name List) มาเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานกับทางการไทย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่แนบมาพร้อมนี้

แนวทางการต่ออายุ

แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตทํางานทุกมัติ
Line ติดต่อ คุณทวี

ประกาศจากหน่วยงาน การขอ Namelist ลาว

ประกาศจากหน่วยงานเฉพาะกิจ การขอ Namelist ลาว

มติ 29 ธันวาคม 2563

มติ 13 กรกฎาคม 2564

มติ 28 กันยายน 2564

มติ 05 กรกฎาคม 2565

กลุ่มที่ไม่มีหนังสือผ่านแดนให้มาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน ออกใบเหลืองกลับลาวเพื่อจัดทํา passport และ namelist 

ทางการลาวขอความร่วมมือ จัดทําNamelist ลาว

ขอความรวมมือจัดทําบัญชีลายชื่อลาว

แรงงานชาวลาวที่ขึ้นทะเบียน ทุกมติดังต่อไปนี้

มติ 29 ธันวาคม 2563

มติ 13 กรกฎาคม 2564

มติ 28 กันยายน 2564

มติ 05 กรกฎาคม 2565

โดยแบ่งเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้

กลุ่มที่1 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ไม่หมดอายุการใช้งาน
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (1 แผ่น)
สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) หรือ
ใบ ทร.38 หรือใบขึ้นทะเบียนอนุมัติรายชื่อ (1 แผ่น)
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง

กลุ่มที่2 หนังสือเดินทาง (Passport) หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของแรงงาน
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) หรือใบ ทร.38
หรือใบขึ้นทะเบียนอนุมัติรายชื่อ (1 แผ่น)
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่สูท ที่มีขนาด 4×6 cm (3 รูป)

กลุ่มที่3 ไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport! ให้มาขึ้นทะเบียน
รับใบเดินทางชั่วคราว (ใบเหลือง) เพื่อเดินทางกลับ
1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในลาวของ
แรงงาน หรือใบยืนยันที่อยู่จากบ้านที่ตนเองอาศัย ในลาว
2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่สูท ที่มีขนาด 4×6 cm (3 รูป)

ให้รีบดําเนินการจัดทําเอกสาร namelist ก่อนทําใบอนุญาตทํางาน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

Line ติดต่อ คุณทวี

ประชาสัมพันธ์ จาก จัดหางานจังหวัดตราด

บทความและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150