พาสปอร์ตท่องเที่ยวลาว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทํางาน

คุณรู้หรือยัง? คนลาวที่ถือพาสปอร์ตที่ตีวีซ่าท่องเที่ยว สามารถอยู่ทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้โดยผ่านระบบนําเข้าแรงงาน MOU โดยการทำ MOU นี้แรงงานจะสามารถอยู่ทํางานในไทยได้ถึง 2 ปี และต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้อีก2ปี รวมเป็น 4ปี ค่าใช้จ่ายในการทําMOUลาวคลิกเลย

รับบริการนําเข้าแรงงานลาว
รับบริการนําเข้าแรงงานลาว

บริการนําเข้าแรงงานลาว MOU

บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด ยินดีให้คําปรึกษานายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวชาวลาว ที่ต้องการทําเอกสารทำงานให้ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทจะช่วยดําเนินการเรื่องการทำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงาน ของแรงงานในทุกขั้นตอน โดยที่นายจ้างไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันไปกับการยื่นเอกสารในสถานที่ราชการทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวด้วยตัวเอง ทางเรายินดีให้บริการและพร้อมประสานงานการดำเนินการทางเอกสารให้ทางนายจ้างและลูกจ้างกับหน่วยงานทางราชการทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศลาวในทุกขั้นตอน และพร้อมดูแลตลอดอายุสัญญาMOU ที่แรงงานทำงานอยู่ในไทย 

mou ลาว

ค่าใช้จ่าย ทําmou ลาว และ สิ่งที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการนําเข้า

 • 17,500 บาท Net ไม่มีบวกเพิ่ม
 • 5คน ขึ้นไป 16,500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

 1. วีซ่าทํางาน 2ปี
 2. ใบอนุญาตทํางาน 2ปี
 3. ตรวจสุขภาพ
 4. ค่าบริการ ตรวจATK
 5. ค่าเดินทางไปกับ กรุงเทพ-เวียงจันทร์ และ ค่าที่พักเวียงจันทร์ 2 คืน
 6. ฟรีรายงานตัว 90วัน 3ครั้งมูลค่า 900บาท
 7. ดูแลหลังนายจ้างและลูกจ้างตลอดอายุสัญญา MOU

วิธีการชําระค่าบริการ

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

 1. ส่งเรื่องดําเนินการ พร้อมชําระมัดจําคนละ 8,000 บาท
 2. วันที่ไปรับวีซ่า ชําระส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาในการนําเข้า หลังจากได้รับอนุมัติคําร้องขอนําเข้าคนต่างด้าว ลาว (Demand Letter) ใช้ระยะเวลา 45-60 วัน

Line ติดต่อ คุณทวี

8 ข้อดี เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวลาวเป็นการทำ MOU

1.หมดปัญหาเสียเวลาเดินทางไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือน
2.ค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่อวีซ่าท่องเที่ยวทุกเดือน (ถูกกว่า 7,500 บาท ต่อ2ปี)
3.การทำMOU จะได้รับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานยาว 2 ปี ถูกต้องตามกฎหมาย และต่ออายุได้ทุก 2 ปี
4.เดินทางไปกับนายจ้างได้ทุกที่
5.มีสิทธิ์ทำประกันสุขภาพได้ นายจ้างหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
6.เปิดบัญชีธนาคารได้ ทำธุรกรรมทางการเงินได้
7.ทำงานอย่างสบายใจ เพราะมีเอกสารทำงานครบ หมดกังวลเรื่องการถูกจับหรือค่าปรับ
8.ได้รับสวัสดิการในการทำงานต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย

เอกสารในการนําเข้าแรงงานลาว

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการนำเข้าแรงงาน MOU return สัญชาติ ลาว

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5ชุด]

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล[5ชุด]

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

1.สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2.สำเนาทะเบียนบ้านหรือโฉนดที่ดิน

สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

3.สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

4.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

5.แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน

ให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1.สำเนาบัตรประชาชน(เจ้าบ้าน)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง ,ทะเบียนการค้าเป็นต้น

1.ค้าขาย , แผงลอย

2.ร้านอาหาร

3.กิจการอื่นๆ

4.การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1.สัญญาเช่า

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4.แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1.รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว

6 รูปพื้นหลังสีขาว

2.สำเนา Pass port, สำเนา visa

Line ติดต่อ คุณทวี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU ลาว

ขั้นตอนนําเข้าMOUลาว
Line ติดต่อ คุณทวี
 1. ยื่น คำขอDemand จัดหางาน (ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน)
 2. จัดส่ง Demand ที่อนุมัติจากกรมแรงงาน ไปให้ agency ลาว เพื่อทำ Name List (ระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์)
 3. ทางagency จัดส่งName List กลับมาที่ไทย (ระยะเวลาจัด 1-2 วันทำการ) เมื่อรับเอกสารแล้ว ทางบริษัท จะจัดทำ ตท.2 เพื่อจ่ายค่า Work Permit ใบอนุญาตทํางาน (ค่าธรรมเนียม 1900 บาท)ที่จัดหางาน (ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน)
 4. กรมการจัดหางานออกหนังสือถึง ตม. (ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน)
 5. บริษัทจัดส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศลาว (ประมาณ 15 วัน).
 6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว)และตรวจลงตราวีซ่า (2 วัน)
 7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย
 8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

(หมายเหตุ ชาวลาวก่อนเข้าอบรม แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อน7วัน เพื่อป้องกันไม่เกิดค่าใช้จ่ายกักตัว โควิด)

happyness worker
lover worker
ready for new life
happy workers

ข่าว นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว 2 มิติ MOU นำเข้าเพิ่ม-ผ่อนผันอยู่ต่อ

กรมการจัดหางานยันไทยมีความพร้อมแก้แรงงานต่างด้าวขาดแคลน ส่งดีมานด์นำเข้าตาม MOU แล้วเกือบ 1.5 แสนคน และผ่อนผันให้แรงงานเดิมอยู่ต่อ

อ่านต่อ

ก.แรงงาน เปิดนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ชะลอการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

อ่านต่อ

ไทยเปิดด่าน แม่สอดรับแรงงานเมียนมากลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU

กระทรวงแรงงาน พร้อมให้แรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว ลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง

อ่านต่อ

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง