ข่าวดีเปิดศูนย์CI 2565

ศูนย์-CI

เปิด ศูนย์CI

กระทรวงแรงงาน จับมือทางการเมียนมา เปิดศูนย์ CI พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้ – 1 ส.ค. 65
กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดให้บริการศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ระนอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการไทยโดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับทางการเมียนมาจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 1 สิงหาคม 2565 เปิดทำการในวันจันทร์ – วันเสาร์ และหยุดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ของฝ่ายไทย) โดยกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการ ประมาณ 450 – 500 คนต่อวัน หรือเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย ประกาศใช้มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้การเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว มีขั้นตอนปฏิบัติและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว การร่วมมือระหว่างทางการไทยและเมียนมาในครั้งนี้ จะทำให้แรงงานเมียนมามีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) เพื่อดำเนินการขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่และทำงานในประเทศไทยต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องนี้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จนถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเพื่อทำงานอย่างผิดกฎหมาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ขั้นตอนการดำเนินการใน ศูนย์CI ดังนี้

1.แรงงานเมียนมาชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 310 บาทที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวัน จำนวน 450 – 500 คน หรือขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด

ตรวจโควิด-1-ATK

2. แรงงานเมียนมา มาขอรับดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุ ซึ่งแรงงานเมียนมาต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 (ทางศูนย์ฯ มีบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK

3. แรงงานเมียนมา มาขอรับเอกสาร CI ฉบับใหม่ โดยทางการเมียนมาจะมีหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานของทางการเมียนมา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานมียนมา ซึ่งจะมีเคาน์เตอร์ห้บริการ จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดตรวจสอบประวัติการจัดทำเอกสาร CI และการยืนยันตัวตน โดยการถ่ายรูปและเก็บประวัติลายนิ้วมือ จุดปรับปรุงประวัติข้อมูลของแรงงานเมียนมา จุดออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จุดออกบัตรประจำตัวแรงงานในต่างประเทศ (Overseas Worker Identification Card: OWIC) และจุดตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่เอกสารขัดข้อง

แรงงานเมียนมาที่ได้รับเอกสาร CI ฉบับใหม่แล้ว ให้เข้ารับการตรวจสอบเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานของทางการไทย แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

4.1 กรณีที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ

4.2 กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ให้แรงงานเมียนมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ฯ โดยยื่นคำขอตามแบบ บต.50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 แลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ

4.3กรณีแรงงานเมียนมาประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน อาทิ เปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานตามแบบ บต.44 ณ ศูนย์ฯ ได้

5. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของทางการไทย พิจารณาตรวจลงตราหรือย้ายรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้กับแรงงานมียนมา ที่มาขอรับเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ฉบับใหม่

สรุป 

เมื่อแรงงานเมียนมาดำเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตไห้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานเมียนมาที่จะเดินทางเข้าไปดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (CI) ณ ศูนย์ฯ สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด โดยศูนย์ ทั้ง 5 แห่ง มีสถานที่ตั้ง ดังนี้

1.จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง

2.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งเลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่

3.จังหวัดระนอง

ที่ตั้งเลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง

4.จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งเลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 อำเภอพระประแดง

5.จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง บริษัท มหาชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเราด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวนานกว่า 8 ปีเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพพร้อมให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้องค์กรของท่าน

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *