นําเข้าแรงงานต่างด้าว

  $4,000.00

  บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว

  ให้บริการนําเข้าต่างด้าวตามความต้องการของผู้ประกอบการ สัญชาติพม่า ระยะเวลา 3เดือน 

  โดยแรงงานต่างด้าวทุกคนมีเอกสารดั้งต่อไปนี้

  1. Passport
  2. Workpermit
  Category: